E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai. E siinjing låpt aw Friisk Funk (96,7 MHz önjt norden / 98,80 MHz önjt sööden foon NF) än aw SYLTFUNK - Sölring Radio (88,1 MHz än 100,3 MHz). Aktualisiird wårt åltens warkeldäis twasche kl.09:00 än 10:00 d.m. Copyright: Alle auf dieser Webseite veröffentlichen Beiträge und Audiodateien sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger Zustimmung der Friisk Foriining.

18.10.21, 08:00:00

Nais foon diling, 18.10.2021


Download (3,8 MB)

moundi, di 18ste önj e stormmoune

wüstekwoote
Weegen tu lait wüste bai e CDU-spas fordit Slaswik-Holstiins bildingsminister Karin Prien en kwoote. E wörklikhäid wiset, dåt e CDU dåt probloeem ai suner kwoote liise koon, sää Prien iinjouer e Tagesspiegel änjörsne. Uk jü kånt niinj wüset, wat har nü for e partaiforsat bewiirwe wal, sü Prien. Önj e CDU as ouers en rucht wüstekwoote åltens ouflaanid wörden. Et argument, dåt et am lååsting gungt än ai amt slåcht, as wilems ålwri miinjd, ouers wilems bloot forschääwen, sää e CDU-wüset än wiset deeraw haane, dåt e CDU uk niinj probleem deerma heet än kultiwiir e regjonåålproports önj „riinkultuur“.

Biir
Et biir foon e Naiblinger Söödtuner Brauerai schal önj tukamst aw Sal braud wårde. Et latj famiiliunernaamen, wat foon Maik Neumann 2018 gründläid wörden wus, kfüng döör e Corona-tid finansjäle probleeme än schölj tacht mååge. Nü wal et unernaamen Sturmhaube önj Kåmp aw Sal e brauerai ma åål litsense, resäpte än ütrüsting kuupe än et biir aw Sal widere braue. Önj e tukamst wårt et Naiblinger biir uner e noome Sturmbräu ferkååft.

Wääder, wååder än moune
E hamel blaft diling bedaked än mårling schal huum uk ma hu droope rin räägne. Deer wait en frischen weesten unti söödweestenwin bai temperatuure bit süwat 13 grood bait wååder.
Mjarne blaft et gra.

Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we tumadi am 16 minuute for tou än dan wi nåchtling am 19 minuute ouf tou.
E moune namt tu.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
flaase: Flaase bedjüset, wat bait slåådern ferrädje...aw tjüsch as et „ausplaudern“. En mansche, wat hål flaaset unti flaasi as, di as en flaasepung.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

NaisFoonDiling