E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai. E siinjing låpt aw Friisk Funk (96,7 MHz önjt norden / 98,80 MHz önjt sööden foon NF) än aw SYLTFUNK - Sölring Radio (88,1 MHz än 100,3 MHz). Aktualisiird wårt åltens warkeldäis twasche kl.09:00 än 10:00 d.m. Copyright: Alle auf dieser Webseite veröffentlichen Beiträge und Audiodateien sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger Zustimmung der Friisk Foriining.

16.06.21, 08:44:11

Nais foon diling, 16.06.2021


Download (3,8 MB)

weensdi, di 16ste önj e samermoune

Kultuur
Huum et nuch ai dänj heet, di koon ham nuch bit mjarne tumadi önjmalde fort jarst kultuurevent foon Et Nordfriisk Teooter önj füüsisch präsens eefter e Corona-pandemii. Nü saneene, di 19ste önj e samermoune, am huulwe fjouer lååsit et teooter tu en bröketen eeftermadi önj e bütenberik foont Fraschlönj önj Risem. Uner e tiitel En Madsamerdäi jeeft et forålem musiik mat frasch schungen Risemer duo Elke än Malte än ma e plåtttjüsche schunger Jan Graf.
For wat tu lååken sörie latje ütklape üt e hiirspal seerie Bürgermäister Nommsen foont Nordfriisk Teooter.

Wacken
Eefterdåt et wråålsgrutst heavy metal festival önj Wacken uk jarling wi oufsäid wårde schölj, ploone da organsiatoore nü en latjer formaat foon e 16ste bit 18ste önj e harfstmoune uner e noome Bullhead City. Deertu wårde da floose Blind Guardian, Nightwish, Powerwolf än Doro ferhoowed. Hü maning tukiikere gåns nau kaame mönje, deertu hääwe da organisatoore änjörsne nuch ninte nauers säid. En grut tjüsch blees beruchted ouers foon 20.000 bit 30.000 besäkere. E kapasitäät schal ouers tuhuupe ma da åmte fååstläid wårde än et hügjeenekonsäpt dan uk önjpååsed wårde. Wan e ticketferkuup begane schal, wörd nuch ai madiiljd.

Wääder, wååder än moune
Diling schal et äntlik uk bai üs wi rucht wurm wårde. Bit tu 25 grood unti mör schan et diling wårde bai stroolnen sanschin än knååp wulkne. Uk e win wait bloot swåk foont sööden.
Mjarne san we dan temperatuure bit wid ouer 30 grood fermousem bai uk wi riklik sanschin.

Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we eeling am 12 minuute for soowen än dan wi mjarne eeder am 25 minuute ouf soowen
E moune namt tu.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
halte: wan huum en mansche ma forsmite unti baderai plååget, dan haltet huum.
Hüülj ap tu halten, ik bliw deerbai! – halte.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

NaisFoonDiling