E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai. E siinjing låpt aw Friisk Funk (96,7 MHz önjt norden / 98,80 MHz önjt sööden foon NF) än aw SYLTFUNK - Sölring Radio (88,1 MHz än 100,3 MHz). Aktualisiird wårt åltens warkeldäis twasche kl.09:00 än 10:00 d.m. Copyright: Alle auf dieser Webseite veröffentlichen Beiträge und Audiodateien sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger Zustimmung der Friisk Foriining.

04.12.20, 08:55:06

Nais foon diling, 04.12.2020


Download (2,7 MB)

fraidi, di 4de önj e jülmoune

Bundesdäiswool
Fort jarst tooch eefter 1953 wal e SSW wi en mandoot önj Berlin füünj än for e bundesdäiswool näist iir apstale. As da biise hiitjste kandidoote for e partaiintern wool aw e jarste listeplåås jüle Stefan Seidler, wat foon e distrikt Flansborj nåmd wörd, än Sybilla Nietsch, wat for e krisferbånd Nordfraschlönj önjt råånen schaked wörd. Nü schölj e krisferbånd ouers nuch en tweeden mansche nominiire: E forwüset foon e Frasche Rädj, Ilse-Johanna Christiansen, wal uk eefter Berlin än kondidiirt nü uk for en listeplåås. Deerma schal Sybilla Nietsch har krisferbåndsnominiiring nü diilje. Weer dåt har kånse iinj Stefan Seidler fermanert, dåt schal huum nü ouftäiwe.

Güle
Eefter e miining foon e NABU wårt deer tu foole güle önj Slaswik-Holstiin produsiird än åltens nuch tu foole güle ütbroocht. Dåt as en fååre besuners fort grünwååder. Et nai loonsdüngerucht brängt e schööl foont wååder ai widere, sü e NABU. Ouers uk et bundesloonwirtschapsministerium spjart ham iinj en ferscharpen foont bundesdüngerucht. For en ferscharpen foont loonsrucht, wat aw bundesräigle åchte schal, jeeft et knååp spalrüm, hätj et foon e NABU. Eefter e miining foon e amwråålsferbånd koon e wååderschöölpolitik foont lönj, wat bloot aw friwalie mätje apbaged as, niinj grutere erfålge forwise.

Wääder, wååder än moune
Diling blaft et jarst bedaked, jarst di eeftermadi koon uk gåns kort iinjsen e san tu schüns weese. Ma huuchst iinj bit tou grood blaft et wunterlik kölj.
Mjarne schan we ma rin än püstien win räägne, än uk saandi schal et wätj wårde.

Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 28 minuute ouf fjouer än dan wi mjarne eeder am twunti for fiiw.
E moune namt ouf.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
flöödi: En sååge as flöödi, wan et ai stabiil as än ai lung hålt. Spalkrååm üt China as flöödi unti kluuse foon e discounter. Wan följk ham ai möite bait tuhuupe bagen foon irgentwat jeeft, dan as et resultoot uk wat flöödi mååged.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

NaisFoonDiling